Author

About Author

Image-empty-state.png

Dr.Virintr Mekpraditsin

founder of American Information System Co.Ltd.

ดร.วิรินทร์ เมฆประดิษฐสิน
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Communication Network และระบบเครือข่าย LAN มากกว่า 20 ปี
ผู้แต่งตำราด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกว่า 8 เล่ม รวมถึง Cisco Networking Bible มีประสบการณ์การบรรยายทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศกว่า 17 ประเทศ ปัจจุบัน CEO ที่ บริษัท อเมริกัน อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็ม จำกัด

Image-empty-state.png

Pom Tanyanon

Solutions Architect

ป้อม ธัญญานนท์
ประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรม IT กว่า 20 ปี ในด้านของบริการสนับสนุนด้าน IT ให้กับผู้ใช้งานในองค์กร เป็นวิศวกรระบบซื้อขายหลักทรัพย์และระบบบริการด้านประกันภัย เชี่ยวชาญงานด้านเครือข่ายสารสนเทศและโทรคมนาคม และเชี่ยวชาญด้านมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง

Image-empty-state.png

ธรรมาส โพธิสัตยา

Core Product Manager

คุณธรรมาส โพธิสัตยา จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และทำงานด้าน software engineer ในปี พ.ศ. 2553 โดยได้พัฒนาซอฟต์แวร์ ทางด้าน IT service management และมีประสบการณ์ทางด้าน ITIL โดยได้รับ certificate ITILv3 และ ITIL4